×

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Czajkowska.pl - obowiązuje od 02.09.2020

§I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego Czajkowska.pl jest firma

Czajkowska.pl - Internetowy Sklep Jubilerski
Grabska 12
32-005 Niepołomice
NIP: 6832052766
REGON: 122972579

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA.

2. NABYWCĄ w sklepie internetowym Czajkowska.pl może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§II. ZAMAWIANIE TOWARU

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej SPRZEDAWCY www.czajkowska.pl, e-mailem wysłanym na adres biuro@czajkowska.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 444 77 63

2. Realizacja zamówienia złożonego lub opłaconego w dni powszednie po godzinie 14:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

3. NABYWCA zobowiązany jest do opłacenia zamówienia lub zaliczki w ciągu 7 dni (o ile nie została wybrana opcja zapłaty przy odbiorze). Po upływie tego okresu zamówienie zostanie anulowane.

4. Ceny wyrobów w sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich, funtach brytyjskich lub euro.

5. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 7 dniach zostanie anulowane. W takiej sytuacji NABYWCA proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie jest możliwe anulowanie lub modyfikacja zamówienia już wysłanego.

7. Informacje dotyczące produktów w sklepie Czajkowska.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę nabycia określonego produktu.

8. Potwierdzenie przez pracownika SPRZEDAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

9. W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub sprowadzane na indywidualne zamówienie NABYWCY wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości brutto łącznego zamówienia.

§III. FORMY PŁATNOŚCI

1. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

  • za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 5 500 zł (wysyłka tylko kurierem, wyjątek: pobrań na kwotę powyżej 5 500 zł nie realizujemy w usłudze pocztex24). W przypadku graweru lub wyrobu wykonywanego na zamówienie opcja za pobraniem możliwa jest po wpłacie zadatku w wysokości 200 zł lub 20% całkowitej wartości zamówienia.
  • kartą kredytową przez Internet dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 30 000 zł. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku NABYWCY;
  • przelewem – na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie będzie przekazane do realizacji po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
  • za pośrednictwem PayPal - zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie środków na konto SPRZEDAWCY w serwisie PayPal
  • za pośrednictwem Przelewy24.pl – zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie środków na konto SPRZEDAWCY w serwisie Przelewy24.pl

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY dla przelewów w Złotych:

Złoty (PLN) PL 05 1140 2004 0000 3402 7491 7283 mBank
Czajkowska.pl
Grabska 12
32-005 Niepołomice

tytułem: [numer zamówienia]

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY dla przelewów w innych walutach:

Euro (EUR): PL 20 1140 2004 0000 3512 0314 8764 mBank
Funt Brytyjski (GBP): PL 25 1140 2004 0000 3312 0314 8772 mBank

Czajkowska.pl
Grabska 12
32-005 Niepołomice

BIC / SWIFT: BREXPLPWMBK

tytułem: [numer zamówienia]

nazwa i adres banku:

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Skrytka pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

3. NABYWCY mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na towary dostępne w sklepie internetowym. 

§IV. DOSTAWA TOWARÓW

1. SPRZEDAWCA obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

2. Termin realizacji zamówienia standardowego nie przekracza 1-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty wykonywane lub sprowadzane pod konkretne zamówienie. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 4 tygodni, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak wadliwe działanie Internetu lub wyczerpanie zapasów magazynowych u dostawcy . W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ. Jeżeli NABYWCA uiścił należność za towar, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone.

4. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie internetowej SPRZEDAWCY Czajkowska.pl.

6. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

7. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

8. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

9. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

§V. GWARANCJA i REKLAMACJE

1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest proszony o sprawdzenie stanu przesyłki.

2. Reklamację składa się za pomocą środków komunikacji wymienionych w §I pkt.3

3. Wszystkie produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na NABYWCĘ lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

5. NABYWCA w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej:

a) obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla NABYWCY wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b) usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.

Wady fizyczne nie obejmują zwykłego zużycia jak np. rysy na metalu, zmiana barwy lub wytarcie powłoki metalu lub koralika, wytarcie masy perłowej i pereł itp. Jeżeli uszkodzenie wynika z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, to gwarancja nie obejmuje jego naprawy (np.przerwanie łańcuszka).

6. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu NABYWCY usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez NABYWCĘ jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli NABYWCA jest przedsiębiorcą, SPRZEDAWCA może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. NABYWCA, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.

8. NABYWCA, będący konsumentem, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu rzeczy.

W powyższych terminach określonych kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

9. Uprawnienia NABYWCY z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.

10. NABYWCA będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.

§VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Czajkowska.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, wyłącznie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.

§VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. NABYWCA będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym Czajkowska.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie trzydziestu dni (30 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie trzydziestu dni (30 dni) od dnia w którym NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od NABYWCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. NABYWCA może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy SPRZEDAWCY, lub adres email: biuro@czajkowska.pl.

Pobierz wzór DOC

Pobierz wzór PDF

Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej SPRZEDAWCY Czajkowska.pl.

3. SPRZEDAWCA przesyła na adres poczty elektronicznej NABYWCY potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.

4. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCY wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do NABYWCY) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy. Jeżeli NABYWCA wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu NABYWCY poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez NABYWCĘ dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

8. Koszty zwrotu towaru ponosi NABYWCA.

9. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje NABYWCY w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

11. Zwrot nie jest możliwy w przypadku ingerencji w wyrób na zlecenie NABYWCY (np. grawer, zmiana rozmiaru pierścionka, skrócenie łańcuszka etc.) jak również w przypadku wyrobów sprowadzanych lub wykonywanych na zamówienie (odpowiednio oznaczonych w opisie oferty jako "na zamówienie").

§VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego Czajkowska.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym Czajkowska.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do złożenia oferty nabycia (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Czajkowska.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

5. W przypadku sporów, których stroną jest konsument, konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody SPRZEDAWCY na mediację, o którą wniósł konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.

6. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko SPRZEDAWCY przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez SPRZEDAWCĘ, nie krótszym niż 5 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Czajkowska.pl z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili składania zamówienia.

8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Pobierz wzór DOC

Pobierz wzór PDF

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrot nie jest możliwy w przypadku ingerencji w wyrób na Państwa zlecenie (np. grawer, zmiana rozmiaru pierścionka, skrócenie łańcuszka etc.) jak również w przypadku wyrobów sprowadzanych na specjalne zamówienie konkretnego klienta.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Czajkowska.pl
x